Archiv der Kategorie: Tagungen

JHA COUNSELLORS, 23.05.2017

(Quelle: Europäischer Rat)

© fp

COUNSELLORS/ATTACHES FISCAUX, 07.06.2017

(Quelle: Europäischer Rat)

© fp

Haushaltsausschuss, 07.06.2017

(Quelle: Europäischer Rat)

© fp

Gruppe der Leiter der Veterinärdienste, 21.-23.06.2017

(Quelle: Europäischer Rat)

© fp

Nicolaidis-Gruppe, 29.05.2017

(Quelle: Europäischer Rat)

© fp

JHA COUNSELLORS, 22.05.2017

(Quelle: Europäischer Rat)

© fp

Gruppe “Osteuropa und Zentralasien” (COEST), 24.05.2017

(Quelle: Europäischer Rat)

© fp

COUNSELLORS/ATTACHES FISCAUX, 31.05.2017

(Quelle: Europäischer Rat)

© fp

Gruppe “Seeverkehr”, 31.05.2017

(Quelle: Europäischer Rat)

© fp

Haushaltsausschuss, 31.05.2017

(Quelle: Europäischer Rat)

© fp